Urotest.cz

Zásady ochrany osobních údajů

Webové stránky www.urotest.cz (dále jen „Webové stránky“) provozuje společnost Alfa Medimedia s.r.o. (dále jen „Společnost“).

Společnost se zavazuje chránit a respektovat soukromí uživatelů Webových stránek. Společnost níže stanovuje podmínky ochrany osobních údajů. Kdokoliv, kdo se domnívá, že Společnost tyto podmínky ochrany osobních údajů nedodržuje, může Společnost kontaktovat prostřednictvím emailové adresy info@alfamedimedia.cz a Společnost učiní veškeré nezbytné kroky k zajištění nápravy.

Tyto podmínky určují obecná pravidla, na jejichž základě budou veškeré osobní údaje, které Společnost o uživateli shromažďuje, nebo které jí uživatel sdělí, Společností zpracovány. Společnost tímto žádá uživatele Webových stránek, aby si, pro vlastní informaci o postoji a praxi Společnosti ohledně osobních údajů a o tom, jak Společnost osobní údaje zpracovává, pečlivě přečetli následující podmínky.

Vstupem na Webové stránky a jejich užitím tyto podmínky ochrany osobních údajů uživatel přijímá a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen „Zákon“) dává svůj souhlas se zpracování svých osobních údajů podle těchto podmínek. Pro účely Zákona je správcem osobních údajů společnost Alfa Medimedia s.r.o.

Tyto podmínky ochrany osobních údajů jsou v souladu s veškerou právní úpravou týkající se ochrany osobních údajů. Pro účely těchto podmínek se pojmy „osobní údaje“ (podle definice v Zákoně) a „osobní informace“ užívají synonymně a označují jakoukoliv informaci týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů.

Jaké informace Společnost může o uživatelích shromažďovat?

Společnost smí o uživatelích shromažďovat, uchovávat a zpracovávat následující údaje:

1. detaily ohledně návštěvy Webových stránek včetně provozních údajů, lokalizačních údajů a jiných komunikačních údajů a informace o počítači uživatele;

2. informace, které uživatel Společnosti poskytuje pro účely předplacení služeb Společnosti, zveřejnění materiálů, vyžádání dalších služeb a/nebo ucházení se o pracovní pozici ve Společnosti (včetně jména uživatele, jeho adresy, telefonního čísla a emailové adresy);

3. informace, které uživatel Společnosti poskytuje vyplněním jakýchkoliv jiných formulářů na Webových stránkách Společnosti nebo v případě, že Společnost kontaktuje se svými připomínkami nebo specifickým požadavky (včetně jména uživatele, jeho adresy, telefonního čísla a emailové adresy). Společnost může uživatele požádat o informace (a tyto informace také shromažďovat, uchovávat a zpracovávat) také případě, že uživatel nahlásil problém na Webových stránkách;

4. v případě, že uživatel Společnost kontaktuje, může Společnost tuto korespondenci evidovat;

5. Společnost může uživatele také požádat o vyplnění ankety pro účely výzkumu, avšak uživatel není povinen takovou anketu vyplnit.

IP adresy a cookies

Společnost může pro účely systémové správy shromažďovat informace o počítači uživatele včetně údajů o tom, odkud je IP adresa dostupná, o operačním systému a prohlížeči. Jedná se o statistická data o tom, jak uživatelé Webové stránky používají a jak a co na nich vyhledávají. Tato data uživatele nijak neidentifikují. V rozsahu, v jakém tyto informace nejsou osobními údaji, je bude Společnost zpracovávat výhradně za účelem správy Webových stránek a nepoužije je k žádným jiným účelům s výjimkou dále uvedených případů. Webové stránky používají cookies.

Užitím Webových stránek a souhlasem s těmito podmínkami uděluje uživatel svůj souhlas s použitím cookies v souladu s těmito podmínkami. Webové stránky používají výhradně tzv. „cookies relace“, které jsou automaticky smazány při ukončení relace uživatele po zavření prohlížeče.

SPOLEČNOST MŮŽE COOKIES POUŽÍVAT K NÁSLEDUJÍCÍM ÚČELŮM:

• zlepšení provozu Webových stránek;

• analýza užití Webových stránek a statistiky;

• správa Webových stránek. Prostřednictvím cookies nejsou o uživateli shromažďovány žádné osobní nebo jiné údaje, podle kterých by mohl být identifikován.

Účel zpracování osobních údajů uživatelů

SPOLEČNOST MŮŽE SHROMÁŽDĚNÉ ÚDAJE O UŽIVATELÍCH ZPRACOVÁVAT K NÁSLEDUJÍCÍM ÚČELŮM:

1. správa Webových stránek;

2. statistiky za účelem zlepšení Webových stránek;

3. poskytování informací uživatelů, kteří o ně Společnost požádali, nebo informací, o kterých se Společnost domnívá, že by uživatele mohly zajímat, pokud uživatel souhlasil, aby byl za tímto účelem Společností kontaktován;

4. vyřizování dotazů a žádostí uživatelů učiněných prostřednictvím formulářů dostupných na Webových stránkách;

5. zajištění, aby byl obsah Webové stránky zobrazován pro uživatele a jeho počítač co možná nejefektivnějším způsobem;

6. dodržování povinností vyplývajících z jakýchkoliv smluv uzavřených mezi uživatelem a Společností;

7. umožnění uživateli, aby, v případě zájmu, mohl používat interaktivní prvky služeb Společnosti;

8. oznámení uživateli o změnách služeb Společnosti.

Doba zpracování údajů

Společnost je oprávněna zpracovávat výše uvedené osobní údaje po dobu jednoho roku.

Předání údajů jiné osobě

Společnost nesmí údaje shromážděné na těchto Webových stránkách prodat, sdílet, převést nebo pronajmout, s výjimkou níže uvedených případů.

Společnost může osobní údaje uživatele předat jakémukoliv členovi skupiny, tedy dceřiným společnostem, osobě stojící na vrcholu holdingu a všem jejím dceřiným společnostem. Společnost je oprávněna osobní údaje uživatele předat třetí osobě:

1. v případě, že Společnost prodává nebo kupuje závod nebo majetek. V takovém případě může Společnost osobní údaje uživatele předat zájemci o koupi nebo prodej podniku nebo majetku;

2. pokud Společnost nebo veškerý její majetek nabude třetí osoba. V takovém případě budou osobní údaje zákazníků Společnosti převedeny spolu s ostatním majetkem;

3. v rozsahu, v jakém předání osobních údajů vyžaduje organizátor trhu s cennými papíry, obchodník trhu s cennými papíry nebo jiná osoba oprávněná obchodovat s cennými papíry, u níž jsou cenné papíry společnosti nebo členů skupiny kótovány nebo obchodovány;

4. v případě, kdy má Společnost zákonnou povinnost předat nebo sdílet osobní údaje uživatele, nebo pokud tak musí učinit, aby mohla vymáhat nebo uplatnit podmínky užití nebo jiné dohody; nebo k ochraně práv a majetku a zajištění bezpečnosti Společnosti, jejích zákazníků, nebo jiných osob; a to včetně výměny informací s ostatními Společnostmi nebo organizacemi za účelem ochrany před podvody a snížení nebezpečí neuhrazení splatných dluhů.

Vstupem na Webové stránky a jejich užitím uživatel uděluje svůj souhlas s předáním svých osobních údajů za výše uvedených podmínek.

Bezpečnost osobních údajů

Společnost vynakládá veškeré úsilí, aby zajistila bezpečnost osobních údajů uživatelů. Přenos informací prostřednictvím internetu však není zcela bezpečný. Společnost vynaloží veškeré úsilí k ochraně osobních dat uživatelů, avšak nemůže zaručit bezpečnost údajů předávaných prostřednictvím Webových stránek. Přenos informací přes Webové stránky je tak na vlastní riziko uživatele. Společnost se, poté co obdrží osobní údaje uživatele, vynasnaží využít všech vhodných technických a organizačních prostředků, aby zabránila neoprávněnému přístupu nebo nezákonnému zpracování těchto údajů a aby zabránila náhodnému nebo nezákonnému zničení, náhodné ztrátě, pozměnění nebo neoprávněnému zveřejnění, předání nebo přístupu k osobním údajům uživatelů; a aby jakýmkoliv jiným způsobem zajistila bezpečnost osobních údajů.

Předání do jiných států

Údaje, které Společnost o uživatelích shromažďuje, mohou být předány do státu mimo Evropský hospodářský prostor (dále jen „EHS“) a mohou zde být uchovávány.

Osobní údaje mohou být rovněž zpracovávány personálem mimo území EHS, který vykonává práci pro Společnost nebo některého z jejích dodavatelů.

Poskytnutím osobních údajů uživatel uděluje svůj souhlas s výše uvedeným předáním, uchováváním a zpracováním. Společnost podnikne veškeré nezbytné kroky přiměřené k tomu, aby zajistila, že budou osobní údaje zpracovávány v souladu s těmito podmínkami ochrany osobních údajů a s platnou právní úpravou v oblasti ochrany údajů.

Změny těchto podmínek

Společnost je oprávněna tyto podmínky ochrany osobních údajů aktualizovat a to zveřejněním nového znění na Webových stránkách Společnosti.

Tyto podmínky ochrany osobních údajů byly naposledy aktualizovány v lednu 2022.

Webové stránky třetích osob

Společnost je oprávněna uvádět na svých Webových stránkách odkazy na webové stránky jiných organizací. Tyto odkazy mají pro uživatele pouze informační charakter. Společnost nemá nad obsahem těchto stránek žádnou kontrolu. Uváděním odkazů na tyto stránky na sebe Společnost nebere žádnou odpovědnost za jejich obsah nebo za jakoukoliv ztrátu nebo škodu, které by mohly uživateli vzniknout v souvislosti s užíváním tohoto obsahu.

Kontakt

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně osobních údajů a způsobu, jakým je Společnost zpracovává, mohou uživatelé Společnost kontaktovat na emailovou adresu info@alfamedimedia.cz. Zpráva uživatele bude předána příslušné osobě z oddělení lidských zdrojů.